Güncel

 

 

Dinî Danışmanlık ve Din Hizmetleri Kitabı Çıktı

08 Kasım 2012

 

Sosyal hayatta manevî danışmanlık hizmetlerine ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte ilahiyat fakülteleri programlarına “Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri” isimli bir ders konarak, alanda görev yapacak din görevlilerinin toplumsal talebi karşılayacak bilgi ve beceriler verilmektedir. Bu bağlamda da Prof. Dr. Nurullah Altas ve Prof. Dr. Mustafa Köylü’nün editörlüğü altında “DİNİ DANIŞMANLIK VE DİN HİZMETLERİ” kitabı Gündüz Yayıncılık tarafından çıkmıştır. Alanında ilklerden sayılan bu kitap, hem İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve alanda görev yapan din görevlilerimizin hem de Manevi Sosyal Hizmetler alanında çalışacak olan elemanların ihtiyaç duyacakları bilgi-becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Kitapta Manevi Bakım Araştırma Merkezi üyelerinden olan Prof. Dr. Ali Seyyar; Yrd. Doç. Dr. Sadettin Özdemir ve Yrd. Doç. Dr. Naci Kula gibi bilim adamları da bölüm yazılarıyla katkıda bulunmuştur.

Kitap Hakkında Bir Önsöz

Ülkemizde cami merkezli ve cami dışında gerçekleştirilen tüm dini etkinliler “ din eğitimi” kavramı altında incelenme ve değerlendirme konusu yapıla gelmiştir. Aslında geleneğimizde irşat, tebliğ, terbiye ve talim gibi farklı kavramlar altında gerçekleştirilen dini etkinlikler bulunmakla birlikte, bu etkinliklerin bilimsel sürecin gelişimine paralel olarak giderek tek bir kavram altında toplanmaya başladığını görmekteyiz. Bu durum ilahiyat fakültelerinin program geliştirmelerine de yansımış ve konu ile ilgili akademik bilgi birikimini oluşturmak fakülteler içindeki “Din Eğitimi Anabilim Dalı”nın görevi haline gelirken lisans düzeyinde bilgi ve beceri sağlama amacını da “Din Eğitimi” isimli ders üstlenmiştir.

Ancak, bu alanda gerçekleştirilen etkinlikler bilimsel sürecin gelişimi ile birlikte farklı bilim alanlarını karşımıza çıkarmaya başlamıştır. Okullarda ve cami içinde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri din eğitini alanının içinde kalmaya devam etmekle birlikte, özellikle cami çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler dini danışmanlık ve dini sosyal çalışma veya manevi sosyal hizmet kavramları ile karşılanan yeni uygulama ve bilim alanlarının karşımıza çıkarmaya başlamaktadır.

Din eğitimi faaliyetlerinin tarihsel çizgide mescit üzerinden başladığı kabul edilir. Hz. Peygamber (as) öncülüğünde gerçekleştirilen mescit merkezli din eğitimi yapılanması, ilerleyen dönemlerle birlikte mescit dışında da etki alanını geliştirmiştir. Hz. Peygamber ve O’nun arkadaşlarının hayatta olduğu bu ilk dönemlerde mescit merkezli eğitim faaliyetleri toplumsal hayatın tamamı üzerinde etkilidir. Daha sonraları din eğitimi faaliyetlerinde mescitle beraber mescit dışında gelişen bağımsız kurumsallaşmalar da gözlenmektedir. Kütüphaneler, evler, saraylar, tekkeler, ribatlar ve medreseler gibi kurumsallaşmalar bu etki genişliğinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Din eğitimi, mescit dışı gelişimini kurumsallaşarak sürdürürken aynı gelişmeye paralel bir kavramsal genişlemeyi gözlemlemek imkanı bulunmaktadır. Tüm bu geniş alanda sürdürülen etkinlikler, terbiye, irşat, tebliğ gibi sınırlı sayıda kavramla karşılanmaya çalışılmıştır.

Bu sorun, toplumsal yapıdaki hızlı değişim ve iş bölümündeki yoğun farklılaşma sonucunda ortaya çıkan yeni hizmetlerin ifasında daha keskin bir şekilde yaşanmaktadır. Günümüz toplumunda arklı kültürel grupların birbirleri ile ilişkileri farklı hizmet alanlarını karşımıza çıkarmaktadır. Kadın, çocuk, devlet koruması altında çocuk, sokakta çalışsan çocuk, suçla ilişkili çocuk, şiddete maruz kalan bireyler, yaşlı, hasta, yatarak tedavi gören hasta, yakını hasta olanlar, ceza ve infaz kurumlarında bulunan mahkûmlar, cezasını toplum içinde çeken bireyler bu farklılıklardan bazılarıdır.

Bunlar özel ilişki içinde olunması ve özel hizmet götürülmesi gereken farklı gruplardır. Bu gruplara götürülen hizmetlerin niteliği günden güne de farklılaşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu farklı alanları göz önünde bulundurarak başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve SHÇEK gibi çeşitli kurumlarla işbirliği halinde bu farklı alanlara yönelik din hizmeti üretmeye çalışmaktadır.

Din hizmeti kavramının, meydan okumalara karşı geleneksel kavramlarla anlaşılmaya devam edilmesi bir tercihtir. Bu tercihte din hizmetleri yalnızca geleneksel kavramlar üzerinden üretilmeye devam edilir. Sözü edilen meydan okumalara karşı bu bir seçenektir ve bu seçenek üzerinden devam edildiği zaman da din toplumsal yapı içinde görünür kalmaya devam edecektir. Üretilen din hizmetlerinden kurumsal ve toplumsal memnuniyet de gözlenecektir.

İkinci bir seçenek, toplumsal gelişmelerin ve yapının izin verdiği sürece din hizmetlerinin kendinden hizmet talep eden her alana nüfuz etmesini sağlayıcı uygulamaları geliştirmektedir. Nitekim bu ikinci seçeneğin tercihe yakın olduğunu gösterir uygulama örnekleri gözlenmektedir. Müftülükler bünyesinde kurulan aile irşat büroları, vaiz ve vaizlerin cezaevi, yetiştirme yurtları ve sığınma evleri gibi bir takım kurumlara uzanan din hizmeti uygulamaları, Başkanlığın yeni teşkilat yapısı ile karşımıza çıkan din hizmetleri ile ilgili yeni idari birimler, hizmet talebinin yoğunlaştığı alanlara yönelmenin bir göstergesidir.

Üçüncü seçenek ise toplumsal yapıdaki değişimin gerekliliklerini, toplumun “din”, “dini kurumsallaşma” ve “din hizmetini yerine getirenler” den beklentilerini, yani toplumsal talebi göz önünde bulundurarak baştan aşağı bir yeniden yapılandırmadır. Yeniden yapılandırmanın başlangıcını ise bilimsel alandaki üretim ve birikimden yararlanarak, din hizmetlerinde yeni bir kavramsallaştırma geliştirme oluşturacaktır. Bu şekilde din hizmetlerinin ilgili olduğu tüm bilimsel disiplinlerle yeniden irtibatı sağlanabilecektir.

Bu amaçla ilahiyat fakültesi programlarına dini danışmanlık ve din hizmetleri isimli bir ders konarak alanda görev yapacak din görevlilerinin toplumsal talebi karşılayacak bilgi ve becerilerle donatılması düşünülmüştür. Elinizdeki çalışma dersin bu hedeflerini gözeterek ve alanda görev alacak İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve alanda görev yapan din görevlilerimizin ihtiyaç duyduğu bilgi-becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Elbette bu tamamlanmış ve dersin işlevleri tam olarak karşılayabilecek niteliğe kavuşmuş değildir. Siz öğrencilerimizden ve dersi okutan öğretim elemanlarımızın bize geri dönüşleri ile eksiklikleri tamamlanacak ve ihtiyaçları karşılayabilecek niteliğe kavuşacaktır.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasını görüş ve yönlendirmeleriyle sağlayan, alanlarındaki ciddi birikimleri bizlerle paylaşan tüm akademisyenlere teşekkür bizim için bir borçtur. Bu çalışmanın teknik anlamda en güzel şekilde ortaya çıkmasını sağlayan Gündüz Yayıncılık çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Katkılarınızla ileriki baskılarda hep birlikte daha mükemmele ulaşılacağımızı düşünüyoruz.

Çaba ve çalışma bizden, başarı ise Allah’tandır.

Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ
Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ
15 Ağustos 2012

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
1. BÖLÜM
Nurullah ALTAŞ
DİN HİZMETLERİ VE DİNİ DANIŞMANLIK İLİŞKİSİ
A. Din Hizmetlerinin Geleneksel Hizmet Alanı: İbadethane Merkezli Din Hizmeti
B. İbadethane Merkezli Din Hizmetlerinden Toplum Merkezli Din Hizmetlerine Dönüşüm: Dini Danışmanlık ve Dini Sosyal Çalışma
C. Din Hizmetlerinde Yeni Kavramlaştırmada I. Boyut: Manevi Sosyal Hizmet/ Dini Sosyal Çalışma/ Sosyal İlahiyat
D. Din Hizmetlerinde Yeni Kavramsallaştırmada II. Boyut: Dini Danışmanlık
E. Sonuç

2. BÖLÜM
Üzeyir OK
DİNİ DANIŞMANLIK: TANIMI VE TARİHİ
A. Temel Kavramlar: Psikolojik Danışma, Din ve Bakım
B. Dini Danışmanlık
C. Dini Danışmanlığın Önemi ve Gerekçesi
D. Dini Danışmanlığın İngiltere ve Amerika Temelli Tarihçesi
E. Dini Danışmanlığın Sorunları
F. Dini Danışmanlıkta Dini Olanın Hermenötik Boyutu
G. Sonuç

3. BÖLÜM
Mustafa KÖYLÜ
KUR’AN VE RUH SAĞLIĞI
A. Dünya Hayatı Bir İmtihan Yeridir
B. Yaşam ve Ölüm
C. Geçim Konusu(Rızık)
D. Hayır ve Şerrin İzafî Oluşu
E. Allah’ın Gücü, Yardımcı ve Dost Oluşu
F. Sonuç

4. BÖLÜM
Mustafa KÖYLÜ
RUH SAĞLIĞI VE DİN
A. Din-Bilim İlişkisi
B. Ruh Sağlığı ve Din
C. Din ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkisinin İzahı
D. Sonuç

5. BÖLÜM
Mustafa KÖYLÜ
DİNİN RUH VE BEDEN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
A. Ruh Sağlığı ve Din
B. Beden Sağlığı ve Din
C. Uyuşturucu Madde Kullanımı, Alkol ve Din
D. Sonuç

6. BÖLÜM
Ali SEYYAR
MANEVİ SOSYAL HİZMETLERİN İSLÂMÎ ÇERÇEVESİ
A. Manevî Sosyal Hizmetlerin Dinî, İlmî ve Kanunî Çerçevesi
B. Manevî Sosyal Hizmetlerin Multi-Disipliner Çerçevesi
C. Manevî Sosyal Hizmetlerin Meslekî Çerçevesi

7. BÖLÜM
Nurullah ALTAŞ
HASTANELERDE DİNİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Hristiyan Geleneğinde Hastalara Dini Bakım
B. Hristiyan Kültüründe Hastanelerde Dini Rehberlik Hizmetleri
C. İslam Geleneğinde Hastalara Dini Bakım
D. Hastanelerde Dini Danışmanlık İhtiyacı

8. BÖLÜM
Naci KULA
BAKIMA MUHTAÇ KİŞİLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER VE DİNİ DEĞERLER
A. Bakıma Muhtaç Kişi ve Bakıma Muhtaçlık
B. Bakıma Muhtaç Kişilere Hizmet Edenlerin Yaşadıkları Sıkıntı ve Zorluklar
C. Bakım Hizmetleriyle İlgili Sıkıntıların Aşılmasında Değerlerin Önemi
D. Sonuç

9. BÖLÜM
Mustafa KÖYLÜ
ÖLÜM EĞİTİMİ
A. Çocukların Ölüm Anlayışı
B. Ölüm Olayının Çocuklar Üzerinde Etkisi
C. Ölüm Eğitimi
D. Sonuç

10. BÖLÜM
Saadettin ÖZDEMİR
SOSYAL HİZMETLERDE DÎNÎ DANIŞMANLIK VE DİN HİZMETLERİ
A. Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurtlarının Tarihi Gelişimi
B. Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında Dinî Danışmanlık Hizmetleri
C. Huzurevlerinde Dinî Danışmanlık ve Din Hizmetleri
D. Sonuç

11. BÖLÜM
Naci KULA
ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERE YÖNELİK MANEVİ DESTEK EĞİTİMİ
A. Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadıkları, Hissettikleri ve İlk Tepkileri
B. Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadığı Bazı Sıkıntı ve Zorluklar
C. Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Yönelik Manevi Desteğin Önemi
D. Engelli Çocuğu Olan Ailelere Verebilecek Manevi Destek
E. Sonuç

12. BÖLÜM
Şuayip ÖZDEMİR
CEZAEVLERİNDE DİN EĞİTİMİ VE DİNİ DANIŞMANLIK
A. Cezaevlerinde Din ve Ahlak Bilgisi Dersi Uygulaması
B. Mahkûmların Uyumu ve Topluma Kazandırılmasında Din Eğitiminin Rolü
C. Cezaevlerinde “ Din ve Ahlak Bilgisi” Dersine Giren Cezaevi Vaizlerinin Mahkûmların Eğitiminde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar
D. Cezaevlerinde Din Eğitiminin Temel Problemleri
E. Sonuç

13. BÖLÜM
Hüseyin PEKER
AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA DİNİ DANIŞMANLIK VE DİN HİZMETLERİ
A. Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarının Amaç ve Görevleri
B. Aile İrşat Bürolarıyla İlgili Bazı Bilgiler
C. Başvuranların Soru ve Sorunları
D. Aile Danışmanlığı ve Rehberlik
E. Bürolarda Danışmanlık Hizmeti Verenlerin Yeterliliği
F. Sonuç

 

YAZARLAR HAKKINDA

Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ
1968’de Erzurum’un Oltu ilçesinde doğdu. Antalya İmam Hatip Lisesinden 1985 yılında, 1995 yılında da, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 1997 yılında “ Hastanelerde Din ve Moral Hizmetleri” konulu teziyle yüksek lisans, 2001 yılında ise “ Çokkültürlü Din Eğitimi” konulu teziyle doktorasını tamamladı. 2005 yılında din eğitimi alanında doçent oldu. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine doçent olarak atandı ve bu fakülte bünyesindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölüm başkanlığı görevini üstlendi. 2010 tarihinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Anabilim dalında Profesör oldu. Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Yazar, aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Koordinatörlüğü görevini de sürdürmektedir. Çalışmalarından bazıları şunlardır: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Kavramlar, Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler, Nobel Yayıncılık, Ankara 2002, Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yayıncılık, Ankara 2003. Ayrıca alanıyla ilgili pek çok makalesi ve araştırması bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ
1962’de Gümüşhacıköy’ün Ovabaşı Köyü’nde doğdu. 1980 yılında Amasya İmam Hatip Lisesinden, 1985 yılında da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında ise, aynı fakülteye Din Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1989 yılında “ Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1993 yılında doktora eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. Doktorasını, “Theological Foundations of Peace Education in Islam: Towards And Education Theory and Practice” adlı çalışmasıyla United Theological Seminary’de (Dayton, OH.) tamamlayarak 1997’de yurda döndü. Din Eğitimi alanında 1998’de Yrd. Doç., 200’de ise doçent oldu. 2002’de, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim” konusuyla ikinci doktorasını tamamladı. 2006’da ise Profesör kadrosuna atandı. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarından bazıları şunlardır: Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri (Amasya ve Çorum Alevi-Bektaşi Köyleri Üzerinde Bir Araştırma), Samsun 1998; Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri. Samsun, Etüt Yayınlar, 2000; Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinde Dinler Arası Diyalog, İstanbul, İnsan Yayınları, 2001; Islam and Its Quest for Peace: Jihad, Justice and Education, Washington D.C., Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IIA, 2003; Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim, Ankara; Ankara Okul Yayınları, 2003; Muslim and Christian Reflections on Peace, eds. J. Dudley Woodberry, Osman Zümrüt ve Mustafa Köylü, Lanham, Maryland: University Press of America, 2005; Küresel Ahlak Eğitimi, İstanbul, DEM Yayınları, 2006; Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, ed. Mustafa Köylü, Ankara: Nobel Yay. 2010; Dünya Dinlerinde Ahlak, DEM Yayınları, 2010. İlgi Alanları: Branş eğitimi, yetişkin din eğitimi, dinler arası diyalog, din iletişim ve küresel ahlak.

Prof. Dr. Ali Seyyar
1960’da Sakarya’da doğan Ali Seyyar, 1967’den 1993’e kadar Almanya’da yaşadı. İlk ve orta eğitimini Ulm’de tamamladı. Mannheim Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “ Almanya’da Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği” konulu teziyle doktor oldu.1998’den beri Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesidir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne bağlı Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim dalı başkanıdır. 2003-2009 dönemlerinde T.C. Başbakanlık-Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda kurum danışmanlığı yapmış ve 2005 tarihli “ Özürlüler Kanunu” nun hazırlanmasında aktif rol üstlenmiştir. Sosyal bilimlerde bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla www.sosyalsiyaset.net ve www.mavibakim.com isimli siteler aracılığı ile okuyucularıyla ve bilim adamlarıyla sürekli iletişim halindedir. 80’in üzerinde bilimsel makalesi ve 30’a yakın kitabı bulunan Ali Seyyar’ın sosyal ve manevi bakım alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla manevi sosyal hizmetlere yeni ve alternatif bir boyut kazandırmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Naci KULA
1962 Bursa-Keles doğumludur. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1987 yılında Din Psikolojisi alanında “Ergenlerde Kimlik Bunalımı ve Din Eğitimi” konulu teziyle yüksek lisansını, 1993 yılında da “ Kimlik ve Din( Ergenler üzerine araştırma)” konulu teziyle doktorasını tamamladı. 1985- 1990 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 1990-1995 yılları arasında da Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Psikolojisi bilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1995-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2008 yılından itibaren de, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Psikolojisi bilim dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Çalışmalarından bazıları şunlardır: Kimlik ve Din, Ayışığı Yay. 2001; Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma, Dem Yay. 2005. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi ve araştırması bulunmaktadır.

Doç. Dr. Üzeyir OK
1971 Tirebolu doğumludur. İlköğretimi Tirebolu’da, orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1997’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden (Dini danışmanlığın Teorik Çatısı) adlı yüksek lisans teziyle mezun oldu. 1998 yılında İngiltere Birmingham Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmasını 2002 yılında Challenges of Studying Religion at University Level: an inquiry into stress experienced by Turkish Muslim theology students in their thinking about religion adlı doktora teziyle tamamladı. 1995’te Din Psikolojisi alanında araştırma görevlisi olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı akademik kariyerini, 2003’ten itibaren yardımcı doçent, 2008’den itibaren doçent olarak sürdürdü. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 2009’da başladığı öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Ok’un İnanç Psikolojisi: Hayatı Anlamlandırma Biçiminin Yaşam Boyu Gelişimi adlı bir kitabı ile 10’u aşkın makalesi ve 10’u aşkın uluslararası bildirisi bulunmaktadır. Çalıştığı konular arasında sosyo-kültürel aktivite kuramı, psikolojik danışmanlık, inanç/ dünya görüşü gelişimi, dindarlık değişkenleri ( dini tutum, din çelişki, dini dönüşüm vb.) yer almaktadır. Görgül çalışmalara önem veren yazar, dini değişkenler ile psikolojik iyi olma, kişilik, modernite, değer yönelimi, müzik algısı, evlilikte mutluluk düzeyi gibi diğer psiko-sosyal değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektedir.

Yrd. Doç. Dr. Sadettin ÖZDEMİR
1966 yılında Antalya/ Korkuteli ilçesi Esenyurt Köyü’nde doğdu. 1982 yılında Antalya İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1982’de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1987 yılında tamamladı. 1987-1992 yılları arasında değişik yerlerde öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yaparken aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi Anabilim dalında yüksek lisansını “İslam’da İbadet Psikolojisi” adlı teziyle 1992 yılında tamamladı. 1993’de Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, Din Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1994’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine başladı. Doktorasını “ Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları” adlı teziyle 1999’da bitirdi. 2001’de Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Yrd. Doç. olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Dini sosyal hizmet alanları ve din eğitiminin farklı alanlarıyla ilgili makaleleri vardır.

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR
1964 yılında Samsun’da doğdu. Orta öğretimini 1982 yılında Samsun İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1987-1993 yılları arasında değişik okullarda öğretmen olarak görev yaptı. 1993 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1994 yılında tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, “Cezaevlerinde Din Eğitimi” adlı teziyle doktor oldu. 1998’de İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2002 yılında, doçent, 2007 yılında ise, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesörlük kadrosuna atandı. Halen aynı Fakültede öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Çeşitli dergilerde bilimsel yazıları yayınlanan Özdemir, Alevilik, din hizmetleri, cezaevleri, örgün ve yaygın din eğitimi konuları hakkında çalışmaktadır.

Prof. Dr. Hüseyin PEKER
1953 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. 1970 yılında Ankara Atatürk Lisesinden, 1974 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1979 yılında din psikolojisi kürsüsünde doktorasını tamamladı. 1980 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 1982 yılında yardımcı doçent, 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan olarak görev yaptı. Halen din psikolojisi anabilim dalı başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Yayınları ise şunlardır: Çocuk ve Suç, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994; Din ve Ahlak Eğitimi, Psikolojik ve Metodik Esaslar, Aksi Seda matbaası, Samsun, 1998; Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2003; İslam’la İlgili Zihinleri Zorlayan Sorular, Deniz Kültür Yayınları, Samsun, 2005; Zor Çocuk Yoktur, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010; İdare Edemem Anne, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010. Ayrıca alanıyla ilgili pek çok makale ve sempozyum bildirisi vardır.