Güncel

 

 

Ali Seyyar'dan Yepyeni Bir Kitap:
“Olağanüstü Durumlarda Acil Manevî Destek”

09 Mayıs 2016

Sosyal Ar-Ge Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Seyyar, Manevî Sosyal Hizmetler alanına yönelik olarak bu sefer daha çok âfet/kriz/musibet/felaket gibi olağanüstü durumlarla karşılaşan ve buna bağlı olarak acil manevî desteğe ihtiyaç duyan sosyal kesimlerin psiko-sosyal ve manevî rehabilitasyonlarına yönelik rehber niteliğinde bir kitap yazdı. Kitap, özellikle sağlık, emniyet, itfaiye ve diyanet hizmetlerinde çalışan personelin acil manevî destek eğitim almalarına yardımcı olacak niteliktedir. Ali Seyyar, kitabın içeriği ile ilgili olarak şu tespitlerde bulunmaktadır:

“Olağanüstü durumlar, bir başka ifadeyle tabiî ve sosyal âfetler, kaynağı ve sebebi ne olursa olsun, sosyo-ekonomik, psikolojik, ölüm dâhil maddî ve manevî bir takım zarar ve kayıplara yol açmaktadır. Toplum tarafından arzu edilmese de özellikle doğal âfetler, çoğu zaman kaçınılmazdır. Ani olarak ortaya çıkan âfetler karşısında fertlerin maddî ve manevî yönden genelde hazırlıksız oluşu, âfetlerden olumsuz yönde etkilenmenin başlıca sebebidir. Bu olumsuz etkileri azaltmak maksadı ile âfetin ortaya çıkması durumunda birçok ülke, kapsamlı âfet yönetim modelleri geliştirmiştir. Uygulanan bu modeller, çoğunlukla âfetin görünen etkilerinin ortadan kaldırılmasına hizmet etmektedir. Bu kapsamda temel olarak; kurtarma, enkaz kaldırma, yeniden yapılandırma vb. ortak uygulamalara rastlanmaktadır. Âfet sonrası yaşanan maddî hasar ve kayıplar, aslında ferdin manevî bütünlüğü sağlanabildiği sürece telafi edilebildiği görülmektedir. Bu bağlamda âfet esnasında şokla birlikte ortaya çıkan travma ve değişik davranış ve kişilik bozukluklarının giderilmesinde koruyucu manevî sosyal hizmetler ile acil manevî destek uygulamalarının önemi büyüktür. Bu kitap, âfetzedelerin travma sonrası stres bozukluklarına yakalanmamaları için, profesyonel elemanlarca sunulması gereken acil manevî destek ve rehabilitasyon yöntemlerini, teorik ve pratik örnekleriyle tanıtmaktadır. Kitapta ayrıca malul gazilere ve şehit yakınlarına da yer verilmiştir.”

 

KİTABIN İÇERİĞİ:

BİRİNCİ BÖLÜM:

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Âfet (Musibet) ve Türleri
1.1.1. Âfetlerin Kişiler Üzerindeki Olumsuz Psiko-Sosyal Etkileri
1.2. Âfet Yönetimi ve Âfet Yönetim Modeli
1.3. Bütüncül Âfet Yönetim Modeli
1.4. Âfet Odaklı Sosyal Hizmet veya Destek
1.4.1. Türkiye’de Âfet Odaklı Kurumsal Sosyal Hizmet Uygulamaları
1.5. Âfet Odaklı Manevî Sosyal Hizmet veya Destek
1.6. Âfet Odaklı Acil Manevî Sosyal Hizmet veya Destek

İKİNCİ BÖLÜM:

AB ÜLKELERİNDE ÂFET SONRASI ACİL MANEVÎ SOSYAL HİZMETLER

2. AB ÜLKELERİNDE ÂFET SONRASI ACİL MANEVÎ SOSYAL HİZMETLER
2.1. Büyük Britanya’da Âfet Odaklı Acil Manevî Destek Hizmetleri
2.2. Almanya’da Âfet Odaklı Acil Manevî Destek Hizmetleri
2.2.1. Almanya’da Acil Manevî Destek Hizmetlerinin Organizasyonu
2.2.2. Almanya’da Âfet Kapsamında Acil Manevî Destek Uygulama Biçimleri
2.2.3. Almanya’da Müslümanlara Yönelik Âfet Odaklı Acil Manevî Destek Hizmetleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

İSLÂM’DA ÂFET ODAKLI ACİL MANEVÎ DESTEK HİZMETLERİ

3. İSLÂM’DA ÂFET ODAKLI ACİL MANEVÎ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
3.1. Âfetin Musibet, Kader ve Ahiret Bağlamındaki İlişkisel Boyutları
3.1.1. Âfet-Musibet İlişkisi
3.1.2. Âfet-Kader İlişkisi
3.1.3. Âfet-Ahiret İlişkisi
3.2. Âfetzedelerin Kendi Kendilerine Uygulayabileceği Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Yöntemleri
3.3. Yakın Sosyal Çevrenin Âfetzedeler İçin Yapabileceği Sosyal Destekler
3.4. Âfetzedelere Yönelik Teselli Edici Manevî Tavsiyeler (4 T-Formülü)
3.4.1. Tevekkül
3.4.2. Teslimiyet (Tevfiz)
3.4.3. Tahammül (Sabır)
3.4.3.1. Sabreden Âfetzedelerin Cennetle Müjdelenmesi
3.4.3.2. Sabreden Âfetzedelerin Günahlarının Silinmesi
3.4.4. Teşekkür (Şükür)
3.5. Âfet Tür ve Sonuçlarına Göre Musibetzedelere Profesyonel Acil Manevî Destek Hizmetleri
3.5.1. Maddî Kayıp Halinde Haricî Manevî Destek
3.5.2. Kaza (Yaralanma) Durumunda Haricî Manevî Destek
3.5.3. Ölüm Hâlinde Haricî Manevî Destek
3.5.3.1. Hz. Peygamberin (sav) Çocuğunu Kaybeden Bir Kadına Manevî Destekte Bulunması (Ölen Kişinin Arkasından Fevri Hareketlerde Bulunmanın Yasaklanması)
3.5.3.2. Âfetlerde Ölenin Yakınlarının Gözyaşı Dökmesinin Caiz Olması
3.5.3.3. Âfetlerde Ölenin Şehitlikle Müjdelenmesi
3.5.3.4. Âfetlerde Ölenin Yakınlarına Sabr-ı Cemil Karşılığında Cennetin Vaat Edilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(MALUL) GAZİLERE VE ŞEHİT AİLELERE YÖNELİK ACİL MANEVÎ DESTEK HİZMETLERİ

4. (MALUL) GAZİLERE VE ŞEHİT AİLELERE YÖNELİK ACİL MANEVÎ DESTEK HİZMETLERİ
4.1. Gazilik ve Gazi Kavramlarının Genel Çerçevesi
4.1.1. Gaziler İçin Profesyonel Manevî Destek Hizmetleri
4.1.1.1. Gaziler En Faziletli Amel İşleyen Mücahitlerdir
4.1.1.2. Gaziler Toplum İçin Diğerkâmlıkta Bulunan Kahramanlardır
4.1.1.3. Gaziler Cehennem Ateşinden Kurtulmuş Allah Dostlarıdır
4.1.1.4. Gazilere Destekte Bulunanlar Sevap İşler
4.1.1.5. Malul Gazilerin Kaybolan Uzuvları Cennettedir (Hz. Ömer’in Tek Kollu Gaziye Manevî Tesellide Bulunması)
4.2. Şehitlik ve Şehit Kavramının Genel Çerçevesi
4.2.1. Şehit Ailelerine Yönelik Profesyonel Manevî Destek Hizmetleri
4.2.1.1. Şehitler Saadet İçinde Farklı Bir Kabir Hayatı Yaşar
4.2.1.2. Şehitlerin Günahları Bağışlanır
4.2.1.3. Şehitler Cennete Gider
4.2.1.4. Şehitler Yeşil Kuşlarla (Uçan Nesnelerle) Seyahat Eder
4.2.1.5. Şehitler Şefaat Etme Hakkına Sahiptir
4.2.1.6. Şehitler Hep Şehit Olmak İster
4.2.1.7. Şehitler Müslümanlara Şehitliği Tavsiye Eder

BEŞİNCİ BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNERİLER

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. AB Ülkelerinde Uygulanan Acil Manevî Destek Hizmetlerinden Ne Öğrenebiliriz?
5.2. Türkiye İçin Acil Manevî Destek Modeli Nasıl Olmalıdır?
5.3. Acil Manevî Destek Elemanları Yetiştirme Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır?
5.4. Nihaî Değerlendirme

Kitap sipariş hattı: http://www.kitapyurdu.com