Güncel

 

 

“Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika” Kitabı Çıktı

15 Ocak 2013

 

Sakarya Yayıncılık tarafından Ocak 2013 tarihinde basılan kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Ali Seyyar ile Yrd. Doç. Dr. Cihan Selek Öz üstlenmiştir. Editörler dâhil kitapta toplam 8 yazar yer almaktadır. Ali Seyyar - Ayfer Gedikli - Cihan Selek Öz - Erdem Cam - Faruk Taşçı - Mahmut Bozan - Nazlıhan Özgenç ve Şebnem Avşar Kurnaz.

Kendi alanında kapsam ve içerik bakımından çok zengin olan kitabın GİRİŞ kısmında şu ifadelere yer verilmektedir:

“Ülkeler, küreselleşen dünyada siyasî üstünlük elde edebilmek için, küresel rekabet ortamında ekonomilerini güçlendirmek mecburiyetindedirler. Liberal ve demokratik devletler, ekonomik büyümenin yanında sosyo-ekonomik dengelerin kaidelerini de belirleyerek, hukuk sistemi içinde sosyal adaleti de sağlamak ve geliştirmek istemektedirler. Bu gibi sosyal devletler, toplumsal barışı ve gelişmeyi sağlamak maksadıyla toplumsal yapıya uygun sürdürülebilir aktif sosyal politikalar üretmektedirler…

Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkeler ilk etapta ekonomik kalkınmaya ağırlık vermek isterken, liberal bir yaklaşımla vatandaşlarının sosyal haklarının oluşturulmasında ihtiyatlı bir tutum sergilemektedir. Diğer yandan gelişmiş ülkeler de rekabet avantajını korumak maksadıyla ya teknoloji yoğun yatırımlara ağırlık vermekte ya da bu mümkün görünmediğinde mevcut sosyal haklara sınırlamalar getirmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Kısacası küreselleşme adı verilen süreçte her devlet, her sektör, her emek piyasası değişen şartların baskısı altında yeniden yapılanma ihtiyacı duymaktadır. Bazı ülkeler, küresel baskılar sonucunda temel ekonomik büyüme ve âdil sosyal bölüşme hedeflerinden gittikçe uzaklaşırken, bazıları da küreselleşmenin sağladığı avantajlardan yararlanıp serbest piyasa ekonomisi kuralları doğrultusunda ülkelerini ileri refah seviyesine taşıyabilmişlerdir…

Hiçbir ülke sosyal adaletsizliğin doğuracağı yoksulluk ve sefalet sorununa karşı duyarsız ve ilgisiz kalamaz. Onun için her ülke er veya geç, toplumsal barışı tehdit eden sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne dönük olarak hem ulusal boyutta hem de uluslararası işbirliği çerçevesinde tedricî de olsa sosyal politikalar üretmek mecburiyetinde kalacaktır. Değişik ülkelerin ulusal sosyal politikalarının yanında artan küresel sosyal sorunların karşısında ülkelerarası işbirliği sayesinde ortaya çıkan küresel sosyal politikalar, bundan dolayı dünya barışının teminatı olacaktır.

Bu doğrultuda genelde “Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri” ile “Uluslararası İlişkiler” bölümlerinde okutulan “ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA” dersi, küreselleşen dünyada her geçen gün önemini artırmaktadır. Elinizdeki bu kapsamlı çalışma, sosyal politikaların küresel açılımlarını gözeterek, özellikle dış politikaya meraklı olanların, yurt dışında çalışmak isteyenlerin veya uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alacak olan uzmanlarımızın ihtiyaç duyduğu teorik bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu ders kitabının ortaya çıkmasında alanlarındaki ciddî birikimleriyle önemli katkıları olan akademisyenlerin ve uzmanların emeği büyüktür. Onların sayesinde sosyal sorunların küresel boyutuna ve bu bağlamdaki özel sosyal politika stratejilerine vurgu yapan bu kapsamlı kitap meydana gelebilmiştir.”

4 kısımdan oluşan kitapta birbirinden ilginç toplam 15 makale yer almaktadır. Kitabın içeriği şu şekildedir:

                                       1. KISIM

                 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

1. Bölüm: Uluslararası Sosyal Politikanın Küresel Çerçevesi

Prof. Dr. Ali Seyyar ………………………………………………………………………

2. Bölüm: Küresel Sosyal Politikanın Araçları Ve Aktörleri

Prof. Dr. Ali Seyyar ……………………………………………………………………..

                                       2. KISIM

          ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKANIN KÜRESEL AKTÖRLERİ

3. Bölüm: Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Birleşmiş Milletler (BM)

Yard. Doç. Dr. Cihan Selek Öz ………………………………………………………….

4. Bölüm: Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Avrupa Konseyi

Yard. Doç. Dr. Cihan Selek Öz …………………………………………………………

5. Bölüm: Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Avrupa Birliği (AB)

Yard. Doç. Dr. Cihan Selek Öz …………………………………………………………

6. Bölüm: Küresel Sosyal Politika Aktörleri Olarak Uluslararası İşçi Ve İşveren Örgütleri

Yard. Doç. Dr. Cihan Selek Öz……………………………………………………………..

7. Bölüm: Küresel Sosyal Politika Aktörü Olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Yard. Doç. Dr. Cihan Selek Öz…………………………………………………………..

8. Bölüm: ILO’nun Türkiye’ye İlk Teknik Yardım Faaliyetleri Çerçevesinde ‘Yakın Ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü’

Dr. Erdem Cam …………………………………………………………………………….

                                       3. KISIM

        KÜRESEL YOKSULLUK SORUNU VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

9. Bölüm: Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluk Sorunu Ve Çözüm Stratejileri

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Gedikli …………………………………………………………..

10. Bölüm: Bretton Woods Kurumlarının 80'lerden İtibaren Yoksulluk Sorununa Bakış Açısında Yaşadığı Değişim

Şebnem Avşar Kurnaz ve Nazlıhan Özgenç ………………………………………………

11. Bölüm: Küresel Yoksullukla Mücadelede Alternatif Bir Çözüm Modeli Olarak Zekât Kurumu

Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN …………………………………………………………

                                       4. KISIM

         KÜRESEL SOSYAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

12. Bölüm: Küresel Çocuk Sorunu Ve Çözüm Stratejileri

Prof. Dr. Ali Seyyar……………………………………………………………………..

13. Bölüm: Küresel Dilencilik Sorunu Ve Çözüm Stratejileri

Prof. Dr. Ali Seyyar…………………………………………………………………

14. Bölüm: Küresel Göç Sorunu Ve Çözüm Stratejileri

Yard. Doç. Dr. Faruk Taşçı…………………………………………………………

15. Bölüm: Küresel Yaşlanma Sorunu Ve Çözüm Stratejileri

Yard. Doç. Dr. Cihan Selek Öz……………………………………………………….

 

TABLOLAR ………………………………………………………………………….

Tablo 1: Dünya Ülkelerinde Fert Başına Düşen Milli Gelir ………………………….

Tablo 2: Dünya Ülkelerinde Ortalama Yaşam Beklentisi ……………………………..

 

Kitap siparişi için:

http://sakaryakitap.com

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=648071&sa=138318311