Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

DOÇ. DR. ADEM EFE

Doç. Dr. Adem EFE, 1967 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. 1985 yılında Akhisar İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra girdiği üniversite sınavında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazandı. Bu bölümde bir yıl okuduktan sonra tekrar sınava girerek Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. 1991 yılında buradan mezun oldu ve aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Din Sosyolojisi Anabilim dalında yüksek lisansa başladı. “Nakşbendiliğin Halidiyye Kolu ve Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi Cemaati “adlı tezini 1994 yılında bitirdi. 1991 yılları ila 1994 yılları arasında İzmir Vali Nevzat Ayaz Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Din Sosyolojisi Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında da Uludağ Üniversitesi SBE Din Sosyolojisi anabilim dalında doktora öğrenimine başladı. 2002 yılında “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcılar ve Modernleşme (1908’den 1924’e)” adını taşıyan teziyle bilim doktoru oldu. 2010 yılında Yard. Doç.; 2011 Ocak ayında da doçent oldu.

Alanıyla ilgili Şam/Suriye, Bakü/Azerbaycan, Üsküp/Makedonya, Kosova ve Kırım’da çeşitli toplantılara katıldı. Üç kitabı, çok sayıda makale ve bildirisi olan Efe, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Efe, SDÜ. Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve SDÜ. Alevi-Bektaşilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.

E-Posta: ademefe@sdu.edu.tr ; ademefe45@yahoo.com

Telefon: (0246) 2114543

 

İlgi Alanları

• II. Meşrutiyet Dönemi Türk Siyasal ve Düşünsel Hayatı, İslâmcılık, Modernleşme, Küreselleşme, Engelliler, Dinî Gruplar, Alevilik/Bektaşilik/Tahtacılar, Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Şiir.

 

Yayınlar

Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap

• EFE, A.: Dini Gruplaşma ve Cemaatleşme Olgusunun Sosyolojik Açıdan İncelenmesi, Tuğra Matbaası, ISBN: 978-975-01896-1-6, Isparta 2008, (310 s.).

• EFE, A.: Türkiye'de Akademik Din Sosyolojisi Araştırmaları, Ensar Neşriyat, ISBN: 978-9944-152-17-4, İstanbul 2007, (146 s.).

• EFE, A.: Yusuf Akçura, Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, (Yayına Haz.: A. EFE), Yeni Zamanlar Yay., ISBN: 975-8762-08-5, İstanbul 2004, (182 s.).

 

Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı

• EFE, A.: "Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları Toplumdan Beklentileri ve Din", Manevi Sosyal Hizmetler, Edt.:Ali Seyyar, Rağbet Yay., İstanbul 2008, s. 219-257.

• EFE, A.: "Sebilürreşad", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul 2009, s. 251-253.

• EFE, A.: "Coopération entre la Turquie et la Syrie au sujet de la solution des problèmes politiques et sociaux du Moyen Orient", The Middle East in Transition Turkish and Syrian Perspectives, Eds.: Mehmet Bulut&Nasuh Uslu, ADAM Press, Ankara 2010, pp. 147-157.

• EFE, A.: "Sunuş", Mustafa Kuzucuk, Kurtuluş Savaşı Akhisar Kahramanları, Doğa Ofset Matbaacılık, Akhisar 2010, s. 5.

 

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

• EFE, A.: "Tahtacılarda Dedelik Kurumu (Isparta Örneği)". tabula-rasa, Yıl:7, S. 19, Ocak-Nisan 2007, Isparta, s. 127-142.

• EFE, A.: "Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla Seyyid Bey (1873-1925) ve 'İctihad ve Taklid' Adlı Makalesi Münasebetiyle", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 6, Yıl 2005, Konya, s. 141-160.

• EFE, A.: "II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Geçiş Sürecinde İctimai Usûl-ı Fıkıh Tartışmaları", İslamiyat 8, Ankara 2005, S. 1, s. 25-40.

• EFE, A.: "Kuzey Afganistan'da Nevruz Kutlamaları", Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2004, C. 7, S. 19, Ankara, s. 327-333.

• EFE, A.: "Edward Said'in Oryantalizm Kitabına 25 Yıl Sonra Yeniden Bakışı", Marife, Yıl: 5, S: 2, Güz 2005, Konya, s. 219-228.

• EFE, A.: "II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1925) İslamcıları ve Çağdaşlaşma Görüşleri", Doğu Batı, Yıl: 11, S. 46, Ağustos-Eylül-Ekim 2008, Ankara, s. 243-272.

• EFE, A.: "Türkiye'nin Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Din ve Kültürel Çatışma Sorunu", Arayışlar, Yıl: 2, S: 3-4, Isparta 2000, s. 35-50.

• EFE, A.: "Uzun Soluklu Bir İslamcı Dergi: Sebilürreşad (Tarihçesi ve Bazı Sosyo-Kültürel Problemlere Yaklaşımı)", Marife, Yıl: 8, S. 2, Güz 2008, Konya, s. 157-180.

• EFE, A.: "Çağdaş Sosyoloji Kuramları Kitabına Dair", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: XXIII, İzmir 2006, s. 166-180.

• EFE, A.: "Eşref Edib Fergan ve 'Avrupa ve Türkiye' Adlı Makalesi Üzerine Bazı Düşünceler", Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 6, S. 21-22, Yaz-Güz 2009, Ankara, s. 125-143.

• EFE, A.: "Muhafazakârlık Üzerine Bir Yazıyı Takdim", Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 5, S. 18, Güz 2008, Ankara, s. 230-235.

• EFE, A.: "Türkiye'nin İlk Sosyoloji Dergisi: Ulûm-ı İktisâdiyye ve İctimâiyye Mecmuası 'Mukaddime ve Programı', Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 6, S. 24, Nisan-Mayıs-Haziran 2010, s. 205-216.

• EFE, A.:"Medeniyet, Medine, Din, İslam ve Şehir Kavramları Üzerine Değiniler", Şehir ve Medeniyet Dergisi, Cilt/Vol: 2, S: 2, Kasım 2010, s. 34-41.

• EFE, A.:"Mehmed Şerefeddin'in Hikmet Gazetesinde Yayımlanan 'Sosyalistler ve Bizdeki Zekat' Unvanlı Makalesi Münasebetiyle", Muhafazakar Düşünce Dergisi, S. 27, Ocak-Şubat-Mart 2011, s. 143-152.

• EFE, A.:"İslam Mecmuası: Din ve Kadın Meselesine Bakış", Türk Yurdu, Mayıs 2011, C. 31, S. 285, s. 110-125.

• EFE, A.: "Salahaddin Asım'ın İslam Sosyolojisi İle İlgili Bir Yazısı Münasebetiyle", tabula-rasa, Yıl: 3, S. 8, Mayıs-Ağustos 2003, Isparta, s. 325-333.

• EFE, A.:"Erken Dönem Cumhuriyet'te Çağdaşlaşma/Modernleşme Çabaları", Türk Yurdu, Aralık 2011, C. 31, S. 292, s.114-120.

• EFE, A.: "Joachim Wach'a Göre Din Sosyolojisinin Konusu", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1998, S. 5, Isparta, s. 271-277.

 

Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

• EFE, A.: "İslami Calvinistler ya da Max Weber'in Düşündürdükleri", Sobe, Yıl: 1, S. 2, Ocak-Nisan 2006, Isparta, s. 83-90.

• EFE, A.: "Türkiye'de İlahiyat Fakültelerindeki Din Sosyologlarının Akademik Çalışmaları: Seçme Bir Bibliyografya", www.dinsosyolojisi.org/hpages.asp?id=71.

• EFE, A.: "Sosyal Barış ve İç Huzur", Çınar, S. 30, Mart 1997, s. 11.

• EFE, A.: "Suriye İzlenimleri", http://adam.org.tr/?=194.

• EFE, A.: http://www.sosyalsiyaset.net/documents/engelli_birey_ve_ailelerinin.htm .

• EFE. A.: "Azerbaycan/Bakü İzlenimleri", http://adam.org.tr/?p=492.

• EFE, A.:"Erken Dönem İslam Sosyolojisi Üzerine Birkaç Söz", Eskiyeni, Yaz 2011, S. 22, s. 57-60.

 

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

• EFE, A.: "Cabiri'nin Kitabı Üzerine", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, S. 9, Isparta, s. 165-173.

• EFE, A.: "Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları ve Toplumdan Beklentileri ve Din (ISÇERM Örneği)", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2006/1, S. 16, Isparta, s. 169-198.

• EFE, A.: "Türk Toplumunda Mevlidin Yeri ve Fonksiyonları (Isparta ve Çevresi Örneği)", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XXIX, Yıl: 2009, İzmir, s. 9-30.

• EFE, A.: "Türk Kültüründe Mevlid Geleneği", Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları Dergisi/İslamitische Universiteit van Europa Journal of Islamic Research, Yıl: 3, S. 1, Mayıs 2010, s. 19-40, (Bu dergi Index Islamicus tarafından taranmaktadır).

 

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi

• EFE, A.: "Reformizm ve Sosyal Gelişme", (Yaz.:Luois Gardet), Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1997, S: 4, Isparta, s. 243-254.

• EFE, A.: "Nilüfer Göle ve Gilles Kepel'le İslamcılık Üzerine Söyleşi", tabula-rasa, yıl: 3, S: 7, Ocak-Nisan 2003, Isparta, s. 285-290.

• EFE, A.: (İlhan Topuz ile birlikte), "Din ve Sosyal Değişme", (Yaz.:Michel C. Howard), Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, S. 9-10, Oş/Kırgızistan 2006, s. 122-129.

• EFE, A.: "Dünyevileşme ya da Fransa'da Dinsizlik", (Yaz.:Dominique Vidal), Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001, S. 10, Isparta, s. 271-277.

• EFE, A.: "İslam Korkusu", (Yaz.:Alain Gresch), Din ve Toplum, C. 1, S. 2, Kasım 2007, Ankara, s. 76-79.

• EFE, A.: "İlahiyat Fakülteleri İle İlgili Bir Yazı", (Yaz.:Yahya Afif), Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004/1, S. 12, Isparta, s. 159-162.

• EFE, A.: "Mevlid-i Süleyman Çelebi Hazretleri", (Yaz.:Hüseyin Vassaf), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt: 2008/1, S. 7, Isparta, s. 131-136.

• EFE, A.: "George Büchner: Asi Şair", (Yaz.:Peter Hintereder), Tarlayolu Dergisi, Yıl: 2, S. 5-6, Aralık 1997, Isparta, s. 2-3.

• EFE, A.: "İslam Şehirleri", (Yaz.:Corci Zeydan), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl:6, S. 23, Ocak-Şubat-Mart 2010, Ankara, s. 87-98.

• EFE, A.: "Ulûm-ı İktisâdiyye ve İctimâiyye Mecmuası'nın "Mukaddime ve Programı", (Yaz.:Ahmed Şuayb-Mehmed Câvid-Rıza Tevfik), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 6, S. 24, Nisan-Mayıs-Haziran 2010, s.217-224.

• EFE, A.: "İnsaniyet, Fikr-i Dini, Medeniyet", (Yaz.:Halim Sabit Şibay), Marife, Yıl: 7, S. 1, bahar 2007, Konya, s. 165-173.

• EFE; A.: "İctimâiyâtta Muhafazakârlığa Niçin Muhtacız", (Yaz.:Hasan Hikmet), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl 5, S. 19-20, Kış-Bahar 2009, s. 131-136.

• Efe, A.:"Türkiye-Avrupa-Hey'et-i İctimâileri Arasındaki Mânianın İzâlesine Dair Hareketler", (Yaz.:Eşref Edib), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 6, S: 21-22, Yaz-Güz 2009, s. 137-144.

• EFE, A.:"Fıkıh ve İctimâiyât", (Yaz.:Ziya Gökalp), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 6, S. 25-26, Temmuz-Aralık 2010, s. 93-97.

• EFE, A.: "Vuzuhsuzluklar", (Mehmet Ali Ayni), İslamiyat/Kitabiyat Bülteni 16, Temmuz-Eylül 2005, Ankara, s. 26-30.

• EFE, A.:"Devlet ve Cemiyet", (Yaz.:Ahmet Şuayb), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 7, S. 28, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, s. 141-154.

• EFE, A.:"Müessesât-ı Hayriyyemiz Ne Halde?", (Sebilürreşad), Muhafazakar Düşünce Dergisi, Yıl:8, S. 29-30, Temmuz-Aralık 2011, s. 155-160.

 

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

• EFE, A.: "Günümüz Müslümanlarının Sosyo-Kültürel Sorunlarının Çözümünde Hz. Peygamber'in Anlaşılması", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler) 20-21 Nisan 1998, Isparta, s. 107-115.

• EFE, A.: "Din Sosyolojisinin Sorunlarına Etik ve Emik Yaklaşım", Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, 11-13 Haziran 2004, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum 2005, s. 183-190.

• EFE, A.: "Hz. Peygamber ve İslam'ın Dünya Karşısındaki Tutumu", SDÜ. İlahiyat Fak. İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başk., VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebligler), 21 Nisan 2003, Isparta 2006, s. 87-95.

• EFE, A.: "Karizmatik Bir Lider Olarak Hz. Muhammed ve O'nun Gerçekleştirdiği Bazı Sosyal ve Kültürel Değişmeler", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 19-20 Nisan 2001, Isparta 2002, s. 349-367.

• EFE, A.: Türkiye'nin Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Din ve Kültürel Çatışma Sorunu", Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 17-19 Eylül 2001, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 2003, s. 425-437.

• EFE, A.: "Engelli Çocuk ve Ailelerinin Sorunlarının Tespiti ve Bunların Çözümünde Dinin Rolü (Isparta Spastik Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Örneği", Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, 30 Eylül-02 Ekim 2005, Rize, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, Ensar Yay., İstanbul 2010, s. 851-883.

• EFE, A.:"Son Devir Osmanlı Uleması Adlı Kitapta Kayıtlı Manisalı Alimler", 1. Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, Dilan Matbaası, İzmir 2011, s. 279-288.

• EFE, A.: "Türkiye'de Dini Grupların Çevre ve Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri: İskenderpaşa Cemaati Örneği", 6. Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı-Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, 1-2-3 Ekim 2009, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesi, Aydın, Yayına Haz.: Mustafa Akdağ-Feray Artar, Sosyoloji Derneği Yay., Ankara 2011, s. 652-674; Ayrıca bkz.http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/kitaplar.php?tip=kitap&id=1).

• EFE, A.:"Adnan Menderes'in 1950-1960 Arası Konuşmalarında 'Din ve Vicdan Özgürlüğü'ne Bakışı ve Demokrat Parti'nin Uygulamaları", Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempzoyumu, C. 1, Edt: Dilşen İnce Erdoğan ve Diğ., Adnan Menderes Üniversitesi Yay., Aydın 2012, s. 59-83.

 

Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri

• EFE, A.: "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk Aydınının Din ve Devlet Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi Bülteni, S. 13, Isparta 1999, s. 19.

• EFE, A.: "Kültür Değişimi ve Aile", Isparta Belediyesi Isparta Toplantıları Yayınları-4, 6 Temmuz 2008, Isparta, s. 27-28, 33-36, 47-49.

• EFE, A.:"Adnan Menderes'in 1950-1960 Arası Meclis Konuşmalarında 'Din ve Vicdan Özgürlüğü'ne Bakışları ve Demokrat Parti'nin Uygulamaları", Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011, Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi, Bildiri Özetleri, Aydın 2011, s. 14.

 

Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim

• EFE, A.: 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Türkiye Yazarlar Birliği, 5-7 Kasım 2010 Ankara, Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Merkezi, Kızılay Ankara (Değerlendirme Oturumu'nda katılımcı).

• EFE, A.:"Kırsal Yapı Çözümlemeleri: Yazır Köyü Örneği", (Ahmet Tolunay ve Ayhan Akyol'la birlikte), 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 13-15 Eylül 2011, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karamanoğlu Mehmetbey Salonu, Karaman.

 

Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

• EFE, A.: "Alevi-Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi:Ballıca ve Sünnetçiler Köyü Örneği", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 28-30 Ekim 2005 Isparta, Isparta 2005, s. 309-321.

• EFE, A.: "Isparta Tahtacılarında Dedelik", 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 17-19 Ekim 2007, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara, Bildiri Kitabı, C. 1, s. 161-167.

• EFE, A.: "Küreselleşme Yeni Dini Hareketler ve İnternet", Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, Küresel Diyalog, Isparta 2009, CD-ISBN: 978-9944-452-34-2, s. 3232-3238.

• EFE, A.: "Tahtacılar ve Muharrem Ayı Ritüelleri", Çeşitli Yönleriyle Kerbela, III. Cilt, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TC. Başbakanlık Tanıtma Fonu&Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas 2010, s. 203-216.

• EFE, A.: "Yunus Emre'nin Sanatkâr Kimliğini Şekillendiren Devrin Sosyo-Kültürel Analizi", (İsmet Erdal ile birlikte), X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri,06-08 Mayıs 2010, Haz.:Erdoğan Boz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yay., Eskişehir 2011, s. 293-303.

• EFE, A.: "Medeniyet: Din ve Şehir", 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 5-7 Kasım 2010, Türkiye Yazarlar Birliği Yay., Ankara 2011, s. 423-432.

• EFE, A.: "Bir Bektaşi Yazmasına (Mecmûa-yı Fevâid) Göre Bektaşilerin Tasavvuf Kültürü (Bilgi Sosyolojisi Açısından Bir Deneme)", I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 07-09 Mayıs 2010 Çorum, Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara 2011, s. 441-471.

 

Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri

• EFE, A.: "Küreselleşme Yeni Dini Hareketler ve İnternet", Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Küresel Diyalog Bildiri Özetleri, Isparta 2009, s. 387.

• EFE, A.: "Sosyal Bütünleşmeye Alevi ve Sünnilerin Yaklaşımları", Serçeşme, S. 17, Aralık 2005, İstanbul, s. 15.

• EFE, A.: "Kolektif Dindarlık Türü Olarak Tarikat/Cemaat Dindarlığı", Günümüz Türkiye'sinde İslam Uluslararası Sempozyum, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 08-09 Ekim 2009, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 39.

 

Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri

• EFE; A.: "La mondialisation et les Nouveaux Mouvements Religieux", 3. ADAM İnternational Conference on İmproving Relations among Turkey Caucasus and Central Asia through Cooperation in Trade and Energy and Cultural Entegration, May 20-21 2010 Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan.

• EFE, A.: "Mevlânâ Halid Bağdadî ve Hâlidiyyenin Sosyo-Kültürel Özellikleri", I. Uluslararası Mevlânâ Halid-i Bağdâdî Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi&Van Müftülüğü, 11-13 Haziran 2010, Van.

• EFE, A.:"La conception de la religion et du nationalisme de Mehmet Âkif Ersoy, auteur d'origine Albanise de L'hymne national Turc", İnternational Symposium on Past Present and Future of Turkish-Albanian-Makedonian Relations, in Colloboration ACTR and İnternational Balkan University, 27-29 Mai 2011, Hotel Stone Bridge, Skopje/Makedonia.

 

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

• EFE, A.: "Isparta ve Çevre Köylerinde Dini ve Kültürel Hayat Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Blilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Isparta 2009.