Türkçe Kitaplar

 

 

Sosyal Hizmetlerde Bakım Terimleri; Şefkatli Eller Yayınları; Ankara; 2007.

 

 

İçinde Yer Alan İhtisas Konuları

 

Bakım Ahlâkı 

Bakım Bilimi

Bakım Eğitimi

Bakım Ekonomisi

Bakım Felsefesi

Bakım Güvencesi

Bakım Kalitesi

Bakım Modelleri

Bakım Organizasyonu

Bakım Psikolojisi

Bakım Sosyolojisi

Bakım Teorileri

Bakım Yönetimi

Manevî Bakım

Sosyal Bakım 

Tıbbî Bakım

 Sipariş İçin: www.sefkatlieller.net 

Sözlük Hakkında

Bakım, genellikle sağlık hizmetlerinin özü olmakla birlikte bütüncül bakış anlayışı ve yaklaşımı boyutuyla sosyal ve manevî destek hizmetlerin de bir parçasıdır. Diğer taraftan bütüncül bakım hizmetleri uygulamalarını, geniş anlamda toplumsal yapı ekseninde oluşan sosyal politika, dar anlamda ise finansman ve organizasyon unsurlarını içeren sosyal güvenlik sistemlerinin dışında da düşünmek mümkün değildir. Bütüncül bakım hizmet anlayışının ve uygulamasının temelini ise, teorik altyapının yanında meslekî bilgi ve birikim teşkil etmektedir. Türkiye’de gerek ev, gerekse bakım merkezlerinde tıbbî, sosyal ve manevî bakım hizmetleri ile ilgili teorik ve felsefî çalışmalar yeterli düzeyde olmadığı için, ciddî anlamda sistemli bir bakım sektörü de oluşturulamamıştır. Hâlbuki memleketimizde geniş çaplı bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan binlerce bakıma muhtaç yaşlı, özürlü ve(ya) kronik hasta bulunmaktadır.

Her şeyden önce bakım bilimini bütün boyutlarıyla geliştirmek ve bakım mesleğini de layıkıyla uygulayabilmek için, bu alanın dilini ve terminolojisini iyi bilmek gerekmektedir. Türkiye’de bakım bilimi ve mesleği henüz oluşum hâlinde olmakla birlikte, sağlık sisteminin yanında sosyal politika ve hizmetlerin önemli bir vasıtası olması hasebiyle hızla gelişen bir alandır. Üstelik göç, şehirleşme, yaşlanma ve nüfus artışı gibi toplumsal dinamiklerin yol açtığı sosyo-kültürel ve demografik değişim ve dönüşüm süreçleri, bir taraftan bakım ihtiyacını doğurmakta, diğer taraftan bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik teorik ve tatbikî çalışmaları da gerekli kılmaktadır. Akademik sorumluluk bilinci ile kaleme alınan ve “Bakım Terimleri” başlığını taşıyan bu çalışma, bu alanda yapılan ilk multi-disipliner ansiklopedik sözlük olmanın ötesinde böyle bir ihtiyacın bir ürünüdür.

“Bakım Terimleri”, tıbbî, sosyal ve manevî bakım hizmetlerinde kullanılan ilmî ve meslekî kelimelerden oluşmaktadır. Bakım bilim ve meslek dalının karmaşık özelliklerini ve kendi içindeki zengin kültürü anlatan bu terimler, çok boyutlu anlamlar ihtiva eden, yeni ve farklı kapıları aralayan kelimelerdir. Bu yönüyle “Bakım Terimleri”, bakım bilim ve mesleğine ait temel bilgilerden oluşan bir çalışmadır. Bakım hizmet sisteminin yapılandırılması, organizasyonu ve(ya) uygulamalarında yer alacak aktörler, bakım bilimine ait ne kadar çok kavram bilirlerse, meslekî bilgi ve birikimleri de o nispette sağlam temellere dayanacaktır. “Bakım Terimleri”nin ifade ettikleri anlamlar, ne kadar iyi kavranıp öğrenilir ve içtenlikle tatbik edilirse, bakım kültürü ve dolayısıyla bakım hizmetlerinde kalite de o oranda yüksek olacaktır.

Zengin kültürel mirasımızı muhafaza etmek ve geliştirmek istiyorsak her bilim dalının inkişafına katkı sağlamamız gerekmektedir. Bu bağlamda her bilim dalına ait yeni bir kavram, bilimsel katkı sağlamanın ötesinde mantıkî silsile içinde düşünce ufkumuzu da açacaktır. Doğru ve sağlıklı düşünce ufkumuzun alt yapısını da doğru anlaşılan ve yerli yerinde ifade edilen kavramlar oluşturacaktır. Bu doğrultuda bakım hizmetleri ile yakından bağlantılı olan kavramlara hâkimiyet, bakım eğitimi ve faaliyetlerinin doğru ve etkili uygulanmasına da katkı sağlayacaktır.

“Bakım Terimleri” Ansiklopedik Sözlüğü’nün hedef kitlesi bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan bakıma muhtaç kişiler ve onlara bakan aile fertleridir. Bu yönüyle bu çalışma, bakımla dolaylı veya dolaysız bir biçimde ilişkisi olan herkesin yararına olacaktır. Bakım dünyasını keşfetmemize, bakım imkân ve tercihlerimizin belirlenmesine, bakım ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasına, bakım (güvence) sistemlerinin oluşturulmasına, kısacası bu çalışma, genelde sosyal hayatımızı, özelde bakım hizmetlerini geliştirecek bilgi, ilham ve kararlılık kaynaklarına ulaşmamıza yardımcı olacaktır. 1.300 civarında kavramın yer aldığı bu çalışmanın, başta sağlık personeli olmak üzere sosyal hizmet uzmanı, bakıcı personel ve bakım hizmetlerinde aktif rol almak isteyen herkes için faydalı bir kaynak olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Ali Seyyar / 2007

 

İstetme Adresi:

Şefkatli Eller Yayınevi - Çankırı Cad. Fatih İşhanı No:26/20 Ulus/ANKARA

Tel: 0312 309 0406